Z6_PPGAHG8001D000QVC0H28N0MU5
Z7_PPGAHG8001D000QVC0H28N0M36
Бюджетен контрол Утвърждаване на проектни предложения и дейности Удостоверяване на съответствие на технически спецификации

Бюджетен и проектен контрол

Дата на публикуване: 28.02.2022
Последна актуализация: 16.06.2022

Информационна система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии                                                                        

Регистър на проектите

Второстепенните разпоредители с бюджет, които не са административни органи по смисъла на  § 1, т. 1 от ДР на Закона за електронното управление, могат да се регистрират в Регистъра на проектите единствено с цел достъп до модул „Технически спецификации“, с оглед изпълнение на задълженията им съгл. чл. 58а от ЗЕУ, в качеството им на лица, осъществяващи публични функции или организации, предоставящи обществени услуги. Чрез модул „Технически спецификации“, второстепенните разпоредители с бюджет, които не са административни органи, могат да изпращат само спецификации за обществени поръчки на стойност над 70 000 лв. (без ДДС) за информационни системи за предоставяне на вътрешни електронни административни услуги, когато второстепенния разпоредител възлага самостоятелно обществената поръчка. 

Второстепенните разпоредители с бюджет, които не са административни органи, могат да подадат заявка за регистрация към модул „Технически спецификации“, само след предварително потвърждение на електронна поща budgetenkontrol@e-gov.bg, в което да посочат името на администрацията и нейния Единен идентификационен код (ЕИК/Булстат).

Как да подадете приложение за бюджетен контрол по реда на чл. 7г от ЗЕУ, чрез Информационната система за бюджетен контрол

 

Как да подадете проектно предложение/дейност за утвърждаване по реда на чл. 7в, т. 10 от ЗЕУ чрез Регистъра на проектите

Как да подадете техническа спецификация за обществена поръчка на стойност над 70 000 лв. (без ДДС) за проверка за съответствие с чл. 56 и чл. 58а от ЗЕУ, чрез Регистъра на проектите