Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UC0
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U95

Отворени и пространствени данни

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 13.04.2022

Отворени данни

Отворените данни са стратегически ресурс с огромен потенциал за редица потребители - публичния сектор, частния бизнес, академичната общност, гражданите и неправителствения сектор. Отворените данни представляват публичната информация, събирана, създавана и поддържана от организациите от обществения сектор и публикувана в отворен машинночетим формат (CSV, RDF, XML, JSON и др.), позволяващ повторна употреба за търговски или нетърговски цели. Въвеждането на инициативата за отворените данни е продиктувано от липсата на пълноценен достъп на гражданите и бизнеса до публичната информация, притежавана от обществения сектор. Посрещането на различните предизвикателства, свързани с политиката, технологиите, финансирането, организацията и правната рамка за отворените данни е от съществено значение за ефективното и ефикасно развитие на инициативата, която да генерира ползи за българското общество

Пространствени данни

Инфраструктурата за пространствена информация включва метаданни, масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни, мрежови услуги и технологии; споразумения за обмен, достъп и използване; механизми за координация и наблюдение; процеси и процедури, въведени, управлявани или предоставяни от органите на публичната власт, които по силата на нормативен акт събират, създават, поддържат и разпространяват актуализирани бази от пространствени данни във връзка с осъществяваните от тях правомощия и предоставят публични услуги, свързани с тях и от лица, които могат да предоставят създадени и поддържани от тях пространствени данни и услуги за тях в рамките на инфраструктурата за пространствена информация.