Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2KC5
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2SU2

Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”

Дата на публикуване: 28.04.2022
Последна актуализация: 22.08.2023

Проектът ще се изпълнява съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, сключен между ИА ЕСМИС и УО на ОПРР.

Целта на проекта е Изграждане на критична, защитена, сигурна и надеждна инфраструктура за широколентов достъп от следващо поколение (ДСП) за нуждите на електронното управление и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в  необлагодетелствани райони на България.

 РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Обща стойност на проекта 39 127 529.84 лв.