Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2KC5
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2SU2

„Изграждане на Център за мониторинг и реакция на киберинциденти в стратегически обекти“

Дата на публикуване: 28.04.2022
Последна актуализация: 22.08.2023

Проект „Изграждане на Център за мониторинг и реакция на киберинциденти в стратегически обекти“ се изпълнява съгласно административен договор № 812108-25-27.05.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG65ISNP001-6.008 „Изграждане на Център за мониторинг и реакция на инциденти със значително увреждащо въздействие върху комуникационните и информационните системи на стратегическите обекти и на дейности, които са от значение за националната сигурност“, финансирана от Фонд Вътрешна сигурност.

Основна цел на проекта е да се изгради Център за мониторинг и реакция на киберинциденти със значително увреждащо въздействие върху комуникационните и информационни системи на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (ЦМР). Проектът е насочен към придобиване на специализирано оборудване и софтуер за ЦМРИ, инсталиране, интеграция и обучение на служителите.

Обща стойност на проекта: 11 731 020.67 лв., от които 8 798 265.50 лв. Европейско финансиране и 2 932 755.17 лв. национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 31.12.2022 г.

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз.