Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2KC5
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2SU2

„Повишаване проф. компет. на служителите в ИА ЕСМИС"

Дата на публикуване: 28.04.2022
Последна актуализация: 22.08.2023

Проектът ще се изпълнява съгласно Договор с рег. № ЦA13-22-82/ 10.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, сключен между Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” /ИА ЕСМИС/ и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ /ОПАК/.

Целта на проекта е да се повиши квалификацията и компетентността на служителите в ИА ЕСМИС, чрез което ще се постигне по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията на персонала на агенцията. Това ще допринесе и за постигане на стратегическата цел на ОПАК за подобряване работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на устойчив икономически растеж и заетост.

Обща стойност на проекта 86 544, 93 лв.

Проектът се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА