Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2KC5
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2SU2

„Планиране, координация и контрол при развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията“ (прекратен)

Дата на публикуване: 28.04.2022
Последна актуализация: 22.08.2023

Проектът „Планиране, координация и контрол при развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията“ се изпълнява съгласно административен договор № № BG05SFOP001-1.027-0001-С01/03.02.2022 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.027.

Основната цел на проекта е оптимизиране на процесите по планиране, координация и контрол при развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията чрез надграждане и подобряване функционалностите на Регистъра на информацонните ресурси (РИР), Информационната система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност  в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии (ИСБК) и Регистъра на проектите (РП). Интегрираната работа между ИСБК и двата регистъра има за цел получаването на информация в реално време, пълна отчетност, оптимизиране на планирането на бъдещите инвестиции в ИКТ и е-управление, както и реинжинеринг в развитието на информационните системи на всички структури на държавната администрация.

Ще бъде постигнато:

1. Осигуряване на условия за по-ефективно управление на разходите за ИКТ и е-управление в държавната администрация, планирането на бъдещи дейности и проекти и взимането на решения от административните органи и от ДАЕУ. 

2. Въвеждане на нов подход при управлението на софтуерните лицензи в държавната администрация, чрез надграждането на модул „Софтуер и информационни системи“ в РИР. 

3. По-улеснена и ефективна експлоатация на надградените системи от страна на потребителите. 

Обща стойност на проекта: 1 976 520 лв., от които 1 680 042 лв. от Европейския социален фонд и 296 478 лв. национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 26 месеца

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.