Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2KC5
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2SU2

„Повишаване квалификацията на дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ в Държавна агенция „Електронно управление“ за осигуряване по-ефективно изпълнение на функциите на дирекцията, свързани с изграждане, развиване и поддържане на споделените ресурси на електронното управление в държавната администрация“ (приключил)

Дата на публикуване: 28.04.2022
Последна актуализация: 22.08.2023

Проект „Повишаване квалификацията на дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ в Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) за осигуряване по-ефективно изпълнение на функциите на дирекцията, свързани с изграждане, развиване и поддържане на споделените ресурси на електронното управление в държавната администрация“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-2-006-0013-C01/06.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006.

Основната цел на проектното предложение е подобряване на специализираните знания и умения на служителите от дирекция "Комуникационна и информационна инфраструктура" (КИИ) предвид ключовата роля на дирекцията в изпълнение на функциите на ДАЕУ, свързани с изграждането, развиването и поддържането на споделените ресурси на електронното управление, в това число ресурсите, необходими за развитието, управлението и поддръжката на интернет свързаността на структурите на държавната администрация.

Специфичните цели, които ще бъдат постигнати, са:

• Насърчаване на периодичното актуализиране на знанията на служителите в дирекция КИИ с оглед бързото развитие на информационните технологии и в духа на концепцията „учене през целия живот“.
• Повишаване на специфичния административен и експертен капацитет на ДАЕУ за осигуряване на ефективна и резултатна работа във връзка с потребностите на обществото от въвеждане, развитие и поддържане на работещо електронно управление в България.
• Постигане на кадрова обезпеченост с квалифицирани служители за осигуряване на модерна, надеждна и сигурна комуникационна и информационна инфраструктура на държавната администрация.

Обща стойност на проекта: 155 066,40 лв., от които 131 806,44 от Европейския социален фонд  и 23 259,96 национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: 14 месеца.

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.