Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2KC5
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2SU2

„Техническа помощ за ДАЕУ за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез подкрепа за възстановяване на разходи за хоризонтални дейности“ (приключил)

Дата на публикуване: 28.04.2022
Последна актуализация: 22.08.2023

Проектът „Техническа помощ за ДАЕУ за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез подкрепа за възстановяване на разходи за хоризонтални дейности“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-4.005-0015-С01/30.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-4.005.

Основната цел на проектното предложение е оптимизация на процесите по развитие на електронното управление чрез осигуряването на възможност за придобиване на нови знания и обогатяване на уменията на служители на ДАЕУ, участващи в управлението на средства от ЕСИФ, осигуряване на консултантски услуги за независима оценка на стратегически документи и спомагателни дейности, във връзка с изпълнение на основни функции на служителите.

Обща стойност на проекта: 166 212 лв., от които 141 280.2 лв. от Европейския социален фонд и 24 931.8 лв. национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 18 месеца

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.