Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2KC5
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2SU2

„Техническа помощ за ДАЕУ за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез подкрепа за възстановяване на разходи за възнаграждения“ (приключил)

Дата на публикуване: 28.04.2022
Последна актуализация: 22.08.2023

Проектът „Техническа помощ за ДАЕУ за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез подкрепа за възстановяване на разходи за възнаграждения“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-4.005-0014-С01/30.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-4.005.

Целта на проекта е да подпомогне ДАЕУ ефективно да управлява средства от ЕСИФ и да повиши административния си капацитет чрез подкрепа за възстановяване на разходи за възнаграждения и дължимите от работодателя осигурителни вноски.

Обща стойност на проекта: 5 049 500 лв., от които 4 292 075 лв. от Европейския социален фонд и 757 425 лв. национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 24 месеца

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.