Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG800HTU8060630PAPJD33

„Облачни е-услуги за администрацията“

Дата на публикуване: 28.04.2022
Последна актуализация: 11.10.2023

Проектът „Облачни е-услуги за администрацията“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.013-0002  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.013.
 

Целта на проекта е осигуряването на споделен ресурс на електронното управление чрез внедряването на платформа за автоматизация, предлагаща оптимизиране на работните процеси в администрацията
 

Обща стойност на проекта: 3 326 858,80 лв.

Срок на изпълнение: 33 месеца
 

Бенефициент: Министерство на електронното управление
 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.