Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG800HTU8060630PAPJD33

„Подкрепа за Министерство на електронното управление за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез възстановяване на разходи за възнаграждения“

Дата на публикуване: 05.07.2022
Последна актуализация: 22.08.2023

 

Основната цел на Финансов план за бюджетна линия с наименование „Подкрепа за Министерството на електронното управление за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез възстановяване на разходи за възнаграждения“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05SFOP001-4.006-0006 от 28.06.2022 г. с бенефициент Министерството на електронното управление, финансиран по Оперативна програма "Добро управление" е да подпомогне Министерство на електронното управление за ефективно изпълнение на функциите й по управление на средства от ЕСИФ и за повишаване на административния й капацитет чрез възстановяване на разходи за възнаграждения на служители.

 

Обща стойност на проекта: 5 374 997,00 лв., от които 4 568 747,45 лв. от Европейския социален фонд и 806 249,55 лв. национално съфинансиране.

 

Срок на изпълнение: 24 месеца

 

Бенефициент: Министерство на електронно управление

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Формуляр за кандидатстване
Дата на публикуване: 05.07.2022