Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG800HTU8060630PAPJD33

„Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“

Дата на публикуване: 28.04.2022
Последна актуализация: 23.11.2023

Проектът „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.004-0001-C01/12.12.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.004.

Целта на проекта е да бъдат създадени необходимите условия за функциониране на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, с оглед подобряване достъпа, преминаване към комплексно административно обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при взаимодействието им с административните органи и техните структури.

 

Обща стойност на проекта: 9 543 793,11 лв., от които 
-    8 112 224,16 лв. Европейския социален фонд и
-    1 431 568,95 лв. национално съфинансиране

 

Срок на изпълнение: 77 месеца

 

Бенефициент: Министерство на електронното управление

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.