Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QE6
Z7_PPGAHG800HTU8060630PAPJD33

„Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“

Дата на публикуване: 28.04.2022
Последна актуализация: 22.08.2023

Проектът „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”, се изпълнява съгласно Договор № BG05SFOP001-1.002-0015-C01/04.05.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.002.

Цел на проекта е изграждането на пилотна система за дистанционно електронно гласуване, чрез която да бъде въведена в Република България възможността за електронно дистанционно гласуване при произвеждането на всички видове избори, съгласно Изборния кодекс. 

Обща стойност на проекта: 1 499 959.00 лв., от които 1 274 965.15 лв. европейско и 224 993.85 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение: 21 месеца

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Детайлно проучване и анализ на добрите практики в международен план на реализираните и въведени до момента дистанционни гласувания по електронен път в други държави, включително проучване на правните аспекти и наличните технологични възможности в национален план.

Конкретни препоръки към българската система за дистанционно електронно гласуване, които да бъдат реализирани при изграждането и внедряването на пилотната система за дистанционно електронно гласуване.

Проект на техническо задание за изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване по проект № BG05SFOP001-1.002-0015 „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване"