Z6_PPGAHG8001K07068JFCV283835
Z7_PPGAHG8001K07068JFCV283O82

Наблюдение и проверки

Дата на публикуване: 24.08.2022
Последна актуализация: 18.01.2023

Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, са нормативно задължени ((чл. 58в от ЗЕУ) да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с приложимите хармонизирани стандарти, части от тях или технически спецификации.
 

Контролът върху съответствието с изискванията за достъпност се осъществя от Министерството на електронното управление, което регулярно извършва наблюдение и проверки на извадки от уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.
 

Наблюдението и проверките се извършват в съответствие с Методология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения на лицата по чл. 1 ал. 1 и 2 от Закона за електронното управление, утвърдена със Заповед № МЕУ-976/18.01.2023 г. Методологията е съобразена с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 от 11 октомври 2018 г. за установяване на методиката на наблюдение и реда и условията за докладване от държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 и изискванията на хармонизирания стандарт EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ПРОВЕРКИ НА ДОСТЪПНОСТТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ И МОБИЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 1 И АЛ. 2 ОТ ЗЕУ


Методология достъпност 2022 (Формат PDF, Размер на файла 11.5 Mb)
Приложение 1 Изисквания за уеб съдържание (Формат PDF, Размер на файла 1.5 Mb)
Приложение 2 Изисквания за мобилни приложения (Формат PDF, Размер на файла 0.8 Mb)
Приложение 3 Проверки за оценка на достъпността (Формат PDF, Размер на файла 4 Mb)
Приложение 4 Инструменти за тестване (Формат PDF, Размер на файла 0.6 Mb)
Приложение 5 Контролен лист опростено наблюдение (Формат PDF, Размер на файла 0.7 Mb)
Приложение 6 Контролен лист задълбочено наблюдение (Формат PDF, Размер на файла 0.6 Mb)
Приложение 7 Контролен лист мобилни приложения (Формат PDF, Размер на файла 0.6 Mb)
Приложение 8 Образец на доклад за извършена проверка (Формат PDF, Размер на файла 0.4 Mb)
Приложение 9 Подход на определяне и проверки на извадки от уеб страници (Формат PDF, Размер на файла 0.6 Mb)
Приложение 10 Процедура прекомерна тежест (Формат PDF, Размер на файла 0.5 Mb)
Приложение 11 Контролен лист оценка на тежестта (Формат PDF, Размер на файла 0.7 Mb)
Приложение 12 Образец на декларация за достъпност (Формат PDF, Размер на файла 0.6 Mb)
Приложение 12 Образец на декларация за достъпност (Формат Docx, Размер на файла 0.03 Mb)
Приложение 13 Списък на организации на и за хора с увреждания (Формат PDF, Размер на файла 0.4 Mb)Приложение 14 Препоръки към потребителските интерфейси (Формат PDF, Размер на файла 0.5 Mb)