Z6_PPGAHG800HCO2068BBGAKRJ075
Z7_PPGAHG800HCO2068BBGAKRJ0N6

Задължения за осигуряване на достъпност

Дата на публикуване: 01.09.2022
Последна актуализация: 01.09.2022


Ако сте административен орган, лице, осъществяващо публични функции, или организация, предоставяща обществени услуги е необходимо:

  • Да осигурявате достъпност на съдържанието на Вашите уебсайтове и мобилни приложения, по-специално за хора с увреждания, в съответствие с приложимите хармонизирани стандарти, части от тях или технически спецификации (чл. 58в, ал. 1 от ЗЕУ). 

Стандартът, който трябва да се постига като минимум е EN 301 549 Accessibility requirements for ICT products and services, последната обнародвана в Официален вестник на ЕС версия. Актуалната версия на хармонизирания стандарт, позоваване на която е публикувано в Официален вестник на ЕС (OB L 289/53 от 12.08.2021 г.), е EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), който включва WCAG 2.1. АА.

Изисквания на хармонизирания стандарт EN 301 549 V3.2.1 (2021-03), които отговарят на съществените изисквания на Директива (EС) 2016/2102 относно уеб съдържание 

  • Да изготвяте, публикувате и регулярно актуализирате (най-малко веднъж годишно) декларации за достъпност за съответствие на интернет страниците и мобилните приложения на Вашата организация с изискванията за достъпност, съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директива (ЕС) № 2016/2102 (чл. 58в, ал. 4 и 5 от ЗЕУ).

Образец на декларация за достъпност

  • Да осигурявате обратна връзка за гражданите и организациите и отговаряте на сигнали за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на Вашите интернет страници и мобилни приложения. Процедурата и сроковете, в които разглеждате сигнали на граждани и организации, се посочват в декларацията за достъпност на съответния уебсайт (чл. 58г от ЗЕУ).
  • Да повишавате осведомеността за достъпността и насърчавате и улеснявате обучението на служителите си, за да гарантирате актуални познания за изискванията за достъпност при създаване, управление и актуализиране на достъпното съдържание на интернет страниците и мобилните си приложения (чл. 58в, ал. 6 от ЗЕУ).
  • Да поставяте изисквания към квалификацията на изпълнителя относно осигуряване на достъпността, когато провеждате обществени поръчки, чийто обхват включва изграждане и надграждане на интернет страници и мобилни приложения (чл. 58в, ал. 6 от ЗЕУ).