Z6_PPGAHG800PK1F0600E6LFN06S3
Z7_PPGAHG800PK1F0600E6LFN06I7

Финансов контрольор

Дата на публикуване: 31.03.2022
Последна актуализация: 08.04.2022

Финансовият контрольор е пряко подчинен на министъра и осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на Министерството.

Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в съответствие с указанията на министъра на финансите.