Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2CK5
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2C73

Обща администрация

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 13.06.2022

Общата администрация изпълнява функции по техническото осигуряване на дейността на министъра и на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на граждани и юридически лица.

Общата администрация е организирана в 4 дирекции:

  1. дирекция „Стратегически комуникации“;
  2. дирекция „Финанси и управление на активи“;
  3. дирекция „Правни дейности и обществени поръчки“;
  4. дирекция „Административно обслужване“.