Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2CC4
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2CN4

Специализирана администрация

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 18.07.2022

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на министъра като орган на изпълнителната власт, свързани с неговата компетентност.
Специализираната администрация е организирана в пет дирекции: 

  1. дирекция „Политики за електронно управление“;
  2. дирекция „Информационни технологии, информационно общество, европейска координация и международно сътрудничество“;
  3. дирекция „Управление на програми и проекти“;
  4. дирекция „Системи и компоненти на електронното управление“;
  5. дирекция „Мрежова и информационна сигурност“.