Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U96
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ Сигнали Списък на лицата, които не са подали в срок декларации по ЗПКОНПИ Антикорупционни планове и отчети

Антикорупция

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 02.08.2022

В този раздел ще бъде публикувана информация за:

  • Начина на подаване на сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, които пораждат съмнение за корупция от страна на служители на Министерство на електронното управление;
  • Извършените проверки по сигнали за корупция от Инспектората на МЕУ;
  • Антикорупционните планове на Министерството и отчетите за тяхното изпълнение;
  • Регистъра на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.