Z6_PPGAHG800PK2D068Q3VENPGS42
Z7_PPGAHG800PK2D068Q3VENPGSI2

Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 02.08.2022
Последна актуализация: 10.04.2024

Р Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – 2022 г.

 

Име

Презиме

Фамилия

Длъжност

Декларация
по чл. 35,
ал. 1, т. 1

Деклари-рана несъвме-стимост

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2, част I

Декларация
по чл. 35,
ал. 1, т. 2,

част ll

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4

Антоанета

Викторова

Лозенска-Тодорова

Държавен експерт

ЕУ-35/1-15/03.05.2022

ЕУ-35/1-307/ 31.08.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-308/31.08.2022

 

Нивеа

Радославова

Рангелова

Старши експерт

ЕУ-35/1-12/03.05.2022

ЕУ-35/1-288/22.07.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-5/28.04.2022

 

Зора

Борисова

Благоева

Държавен експерт

ЕУ-35/1-13/03.05.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-6/29.04.2022

 

Анна

Кирилова

Стоименова

Старши експерт

ЕУ-35/1-16/03.05.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-17/03.05.2022

 

Станимира

Тодорова

Давидова

Началник на отдел

ЕУ-35/1-28/18.05.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-23/16.05.2022

 

Снежинка

Мирчева

Милева

Главен специалист

ЕУ-35/1-24/17.05.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-25/17.05.2022

 

Галина

Йорданова

Делчева

Главен юрисконсулт

ЕУ-35/1-29/18.05.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-268/20.06.2022

 

Иван

Тодоров

Модев

Директор на дирекция

ЕУ-35/1-31/19.05.2022

ЕУ-35/1-296/
03.08.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-296/03.08.2022

 

Йоанна

Иванова

Савова

Старши юрисконсулт

ЕУ-35/1-32/19.05.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-269/20.06.2022

 

Мартина

Бориславова

Митрева

Главен юрисконсулт

ЕУ-35/1-38/03.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-39/03.06.2022

 

Бонка

Йорданова

Цанкова

Главен специалист

ЕУ-35/1-40/03.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-83/07.06.2022

 

Даниела

Иванова

Киндалова

Старши експерт

ЕУ-35/1-42/03.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-41/03.06.2022

 

Веселин

Красимиров

Петков

Главен експерт

ЕУ-35/1-44/03.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-43/03.06.2022

 

Стефан

Иванов

Иванов

Главен експерт

ЕУ-35/1-46/03.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-45/03.06.2022

 

Антон

Стефанов

Душев

Главен експерт

ЕУ-35/1-47/03.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-48/03.06.2022

 

Диляна

Василева

Панчева

Главен експерт

Диляна Панчева - чл. 35, ал. 1, т. 1

Не

 

Да

ЕУ-35/2-50/06.06.2022

 

Радослав

Кирилов

Черийски

Вътрешен одитор

ЕУ-35/1-51/06.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-52/06.06.2022

 

Вихър

Алексиев

Иванов

Държавен вътрешен одитор

ЕУ-35/1-53/06.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-54/06.06.2022

 

Стоян

Здравков

Цонев

Държавен експерт

ЕУ-35/1-55/06.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-56/06.06.2022

 

Любомир

Иванов

Симеонов

Експерт, анализатор на работни процеси II степен

ЕУ-35/1-57/06.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-58/06.06.2022

 

Красимир

Генчев

Грозев

Старши експерт

ЕУ-35/1-59/06.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-60/06.06.2022

 

Йоанна

Александрова

Алексиева

Главен експерт

ЕУ-35/1-61/06.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-62/06.06.2022

 

Светла

Светославова

Иванова-Иванчева

Главен експерт

 

 


Държавен експерт

ЕУ-35/1-63/06.06.2022

ЕУ-35/1-63А/06.06.2022


 

Не

 

 


 

 

Да

 

 


Да

ЕУ-35/2-64/06.06.2022

ЕУ-35/2-315/21.09.2022


ЕУ-35/2-322/04.10.2022

 

Татяна

Венциславова

Илчева

Държавен експерт

ЕУ-35/1-67/07.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-68/07.06.2022

 

Мария

Венциславова

Андреева

Началник на отдел

ЕУ-35/1-69/07.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-70/07.06.2022

 

Тодор

Иванов

Николов

Експерт анализатор работни процеси III степен

ЕУ-35/1-71/07.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-72/07.06.2022

 

Диана

Красимирова

Петрова-Пендова

Главен експерт

ЕУ-35/1-75/07.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-76/07.06.2022

 

Маргарита

Венциславова

Георгиева

Главен експерт

ЕУ-35/1-77/07.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-78/07.06.2022

 

Анжела

Владимирова

Захариева

Началник на отдел

ЕУ-35/1-79/07.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-80/07.06.2022

 

Галина

Гергова

Ангелова

Младши експерт

ЕУ-35/1-81/07.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-82/07.06.2022

 

Катерина

Димитрова

Неделчева

Главен експерт

ЕУ-35/1-84/07.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-85/07.06.2022

 

Снежана

Ангелова

Малинчева

Главен експерт

ЕУ-35/1-86/07.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-87/07.06.2022

 

Елизабета

Димитрова

Василева-Сотирова

Главен експерт

ЕУ-35/1-88/07.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-89/07.06.2022

 

Галя

Данова

Иванова

Началник на отдел

ЕУ-35/1-90/07.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-91/07.06.2022

 

Румен

Йорданов

Иванов

Главен експерт

ЕУ-35/1-96/07.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-97/07.06.2022

 

Боян

Иванов

Кожухаров

Старши експерт

ЕУ-35/1-98/07.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-99/07.06.2022

 

Тодор

Маринов

Христов

Експерт анализатор на работни процеси I степен

ЕУ-35/1-100/08.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-101/08.06.2022

 

Гергана

Иванова

Иванова

Главен експерт

ЕУ-35/1-102/08.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-103/08.06.2022

 

Явор

Димитров

Димитров

Старши експерт

ЕУ-35/1-104/08.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-105/08.06.2022

 

Недялка

Видева

Иванова

Старши експерт

ЕУ-35/1-106/08.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-107/08.06.2022

 

Яна

Альошова

Капчина

Старши експерт

ЕУ-35/1-108/08.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-109/08.06.2022

 

Нели

Василева

Стоянова

Началник на отдел

ЕУ-35/1-110/08.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-126/09.06.2022

 

Соня

Арсова

Милева

Старши експерт

ЕУ-35/1-113/08.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-114/08.06.2022

 

Екатерина

Руменова

Попова

Главен експерт

ЕУ-35/1-115/08.06.2022

ЕУ-35/1-325/06.10.2022

Не


Не

 

Да


Да

ЕУ-35/2-116/08.06.2022

ЕУ-35/2-335/27.10.2022

 

Цветослав

Иванов

Митев

Главен специалистГлавен експерт 

ЕУ-35/1-171/13.06.2022ЕУ-35/1-344/02.11.2022

Не

 


Не

 

Да

 


Да

ЕУ-35/2-117/08.06.2022

 

ЕУ-35/2-343/02.11.2022

 

Петър

Николаев

Иванов

Старши експерт

ЕУ-35/1-118/09.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-119/09.06.2022

 

Васил

Стоилов

Пенов

Главен юрисконсулт

ЕУ-35/1-120/09.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-121/09.06.2022

 

Таня

Петрова

Петрова

Главен експерт

ЕУ-35/1-122/09.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-123/09.06.2022

 

Величка

Ангелова

Манолова

Главен специалист

ЕУ-35/1-124/09.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-125/09.06.2022

 

Ева

Стефанова

Бончева

Държавен експерт

ЕУ-35/1-127/09.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-128/09.06.2022

 

Ели

Андонова

Куямова

Експерт по МИС I степен

ЕУ-35/1-129/10.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-130/10.06.2022

 

Ради

Панайотов

Куртев

Главен експерт

ЕУ-35/1-131/10.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-132/10.06.2022

 

Даниела

Цветкова

Пешева

Държавен експерт

ЕУ-35/1-135/10.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-136/10.06.2022

 

Асен

Асенов

Антов

Главен експерт

ЕУ-35/1-137/10.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-138/10.06.2022

 

Емилия

Валентинова

Илкова

Младши експерт

ЕУ-35/1-139/10.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-140/10.06.2022

 

Мария

Николаева

Стоянова

Старши експерт

ЕУ-35/1-141/10.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-142/10.06.2022

 

Гергана

Станчева

Петрова

Старши експерт

ЕУ-35/1-143/10.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-144А/

13.06.2022

ЕУ-35/2-144/10.06.2022

 

Илия

Стефков

Смоленов

Главен експерт

ЕУ-35/1-145/10.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-146/10.06.2022

 

Димитър

Димитров

Димитров

Експерт тестване на софтуер III степен

ЕУ-35/1-147/10.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-148/10.06.2022

 

Георги

Пламенов

Бончев

Държавен експерт

ЕУ-35/1-149/10.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-150/10.06.2022

 

Силвия

Динкова

Кирилова

Главен експерт

ЕУ-35/1-151/10.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-152/10.06.2022

 

Маргарита

Веселинова

Янкулова

Главен експерт

ЕУ-35/1-153/13.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-154/13.06.2022

 

Стефания

Петър

Мирческа

Главен експерт

ЕУ-35/1-155/13.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-156/13.06.2022

 

Камелия

Павлова

Радева

Държавен експерт

 

Главен юрисконсулт

ЕУ-35/1-157/13.06.2022

 

ЕУ-35/1-327/11.10.2022

Не

 


Не

 

Да

 


Да

ЕУ-35/2-158/13.06.2022

 

ЕУ-35/2-328/11.10.2022 

 

Евелина

Тодорова

Гюрова

Главен юрисконсулт

ЕУ-35/1-159/13.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-160/13.06.2022

 

Тинка

Венциславова

Върбанова

Старши експерт

ЕУ-35/1-161/13.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-162/13.06.2022

 

Люба

Александрова

Илиева

Старши експерт

ЕУ-35/1-163/13.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-164/13.06.2022

 

Тинка

Венкова

Спасова

Главен експерт

ЕУ-35/1-165/13.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-166/13.06.2022

 

Мая

Борисова

Лазарова

Държавен експерт

ЕУ-35/1-167/13.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-168/13.06.2022

 

Верка

Кирилова

Николова

Главен специалист

ЕУ-35/1-169/13.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-170/13.06.2022

 

Костадинка

Маринова

Караджова

Държавен експерт

ЕУ-35/1-172/13.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-173/13.06.2022

 

Калина

Орлинова

Георгиева

Главен юрисконсулт

ЕУ-35/1-174/13.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-175/13.06.2022

 

Марина

Христова

Илиева

Главен юрисконсулт

ЕУ-35/1-176/14.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-177/14.06.2022

 

Еми

Руменова

Александрова

Младши експерт

ЕУ-35/1-178/14.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-179/14.06.2022

 

Милена

Илиева

Чобанова

Архитект компютърни и софтуерни системи

ЕУ-35/1-180/14.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-181/14.06.2022

 

Нина

Димитрова

Петрова

Главен специалист

ЕУ-35/1-182/14.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-183/14.06.2022

 

Теменужка

Георгиева

Спасова

Главен специалист

ЕУ-35/1-184/14.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-185/14.06.2022

 

Цветелина

Тошкова

Тодорова

Експерт анализатор раб процеси I степен

ЕУ-35/1-186/15.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-191/15.06.2022

 

Десислав

Владиславов

Димов

Експерт анализатор на работни процеси II степен

ЕУ-35/1-187/15.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-188/15.06.2022

 

Ралица

Иванова

Балтаджиева

Държавен инспектор

ЕУ-35/1-189/15.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-190/15.06.2022

 

Красимир

Стефанов

Китов

Старши експерт

ЕУ-35/1-192/15.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-193/15.06.2022

 

Елена

Стоянова

Самарджиева

Старши експерт

ЕУ-35/1-194/15.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-195/15.06.2022

 

Васил

Ангелов

Певичаров

Главен експерт

ЕУ-35/1-196/15.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-197/15.06.2022

 

Радослав

Вълков

Вълков

Главен експерт

ЕУ-35/1-198/15.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-199/15.06.2022

 

Радина

Красимирова

Йорданова

Старши експерт

ЕУ-35/1-200/16.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-201/16.06.2022

 

Мария

Димова

Йорданова

Държавен експерт

ЕУ-35/1-202/16.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-203/16.06.2022

 

Ивайло

Иванов

Стефанов

Експерт, координатор информационни технологии

ЕУ-35/1-204/16.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-205/16.06.2022

 

Светлогор

Георгиев

Киров

Държавен експерт

ЕУ-35/1-208/16.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-209/16.06.2022

 

Иванела

Георгиева

Андреева

Главен експерт

ЕУ-35/1-210/16.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-211/16.06.2022

 

Елена

Григорова

Граматикова

Държавен експерт

ЕУ-35/1-212/16.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-213/16.06.2022

 

Цветан

Детелинов

Деянов

Експерт анализатор на раб. процеси II степен

ЕУ-35/1-214/16.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-215/16.06.2022

 

Антония

Веселинова

Доросиева

Държавен експерт

ЕУ-35/1-216/16.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-217/16.06.2022

 

Мартин

Росенов

Попов

Старши експерт, отдел СПЕУ, Д ПЕУ

ЕУ-35/1-218/16.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-219/16.06.2022

 

Томе

Филипов

Ангелов

Главен експерт

ЕУ-35/1-220/16.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-221/16.06.2022

 

Ива

Петкова

Ганчева

Главен експерт

ЕУ-35/1-222/17.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-223/17.06.2022

 

Мариана

Дянкова

Цвяткова

Началник на отдел

ЕУ-35/1-224/17.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-225/17.06.2022

 

Румен

Димитров

Димитров

Главен експерт

ЕУ-35/1-226/17.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-227/17.06.2022

 

Лора

Иванова

Бичева

Главен експерт

ЕУ-35/1-228/17.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-229/17.06.2022

 

Румяна

Гергинова

Петрова

Държавен експерт

ЕУ-35/1-230/17.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-231/17.06.2022

 

Явор

Христофоров

Ефтимов

Младши експерт

ЕУ-35/1-232/17.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-233/17.06.2022

 

Красимир

Николаев

Иванов

Експерт тестване на софтуер I степен

ЕУ-35/1-234/17.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-235/17.06.2022

 

Мария

Кирилова

Веселинова

Държавен експерт

ЕУ-35/1-236/20.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-237/20.06.2022

 

Владимир

Благоев

Лилов

Експерт МИС I степен

ЕУ-35/1-238/20.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-239/20.06.2022

 

Боян

Георгиев

Григоров

Експерт МИС II степен

ЕУ-35/1-240/20.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-241/20.06.2022

 

Петя

Йорданова

Маринова

Началник на отдел

ЕУ-35/1-244/20.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-245/20.06.2022

 

Илонка

Стойчева

Христова

Експерт анализатор раб процеси, I степен

ЕУ-35/1-246/20.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-247/20.06.2022

 

Рени

Стоянова

Антонова-Борисова

Главен експерт

ЕУ-35/1-250/20.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-251/20.06.2022

 

Миряна

Дончева

Нановска

Главен юрисконсулт

ЕУ-35/1-252/20.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-253/20.06.2022

 

Валентина

Йорданова

Стоянова

Експерт, анализатор на работни процеси I степен

ЕУ35/1-254/20.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-255/20.06.2022

 

Бисерка

Георгиева

Радева

Началник на отдел

ЕУ-35/1-256/20.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-257/20.06.2022

 

Николай

Петров

Минев

Директор на дирекция

ЕУ-35/1-258/20.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-259/20.06.2022

 

Диляна

Сашева

Найденова

Главен експерт

ЕУ-35/1-260/20.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-261/20.06.2022

 

Бойко

Ненков

Лечев

Главен експерт

ЕУ-35/1-262/20.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-263/20.06.2022

 

Росица

Георгиева

Георгиева

Държавен експерт

ЕУ-35/1-264/20.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-265/20.06.2022

 

Соня

Тодорова

Вълкова

Гл. сътрудник по управление на европейски проекти

ЕУ-35/6-06.06.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-273/29.06.2022

 

Ирина

Илиева

Алексиева

Директор на дирекция

ЕУ-35/1-277/13.07.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-282/19.07.2022

 

Деа

Михайлова

Рашкова

Главен експерт

ЕУ-35/1-278/14.07.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-294/02.08.2022

 

Анна

Кирилова

Ярловска

Главен експерт

ЕУ-35/1-279/14.07.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-300/09.08.2022

 

Петър

Михайлов

Михайлов

Старши експерт

ЕУ-35/1-280/15.07.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-303/25.08.2022

 

Стоил

Трифонов

Гигов

Главен юрисконсулт

ЕУ-35/1-283/21.07.2022

ЕУ-35/1-381/ 22.12.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-287/22.07.2022

ЕУ-35/2-382/22.12.2022 

 

Надя

Емануилова

Зарева

Главен експерт

 


Началник на отдел

ЕУ-35/1-284/21.07.2022

 

ЕУ-35/1-346/ 03.11.2022

Не

 


Не

 

Да

 


Да

ЕУ-35/2-304/25.08.2022

 

ЕУ-35/2-347/03.11.2022

 

Иван

Светославов

Иванов

Старши експерт

ЕУ-35/1-289/25.07.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-293/01.08.2022

 

Анелия

Атанасова

Димова

Главен специалист

ЕУ-35/1-306/30.08.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-310/05.09.2022

 

Десислава

Филипова

Николова

Главен специалист

ЕУ-35/1-297/08.08.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-298/08.08.2022

 

Петьо

Атанасов

Атанасов

Главен експерт

ЕУ-35/1-312/20.09.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-313/20.09.2022

 

Николай

Василев

Начев

Главен специалист

ЕУ-35/1-317/04.10.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-318/04.10.2022

 

Стоян

Петров

Стаматов

Главен експерт

ЕУ-35/1-319/04.10.2022

ЕУ-35/1-384/ 23.12.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-326/11.10.2022

ЕУ-35/2-385/23.12.2022

 

Георги

Пламенов

Димитров

Експерт по МИС II ст.

ЕУ-35/1-320/04.10.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-321/04.10.2022

 

Иван

Петров

Панчев

Началник на отдел

ЕУ-35/1-323/05.10.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-324/05.10.2022

 

Вяра

Кънчева

Панайотова

Главен юрисконсулт

ЕУ-35/1-329/13.10.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-345/02.11.2022

 

Вера

Фиданова

Деянова

Главен експерт

ЕУ-35/1-330/20.10.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-354/18.11.2022

 

Мариела

Владимирова

Хлебарова

Главен експерт

ЕУ-35/1-331/24.10.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-368/01.12.2022

 

Росица

Николова

Толева

Главен експерт

ЕУ-35/1-332/25.10.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-336/28.10.2022

 

Алексей

Георгиев

Славеев

Служител по сигурността на информацията

ЕУ-35/1-333/26.10.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-334/26.10.2022

 

Николай

Василев

Василев

Експерт по МИС III ст.

ЕУ-35/1-338/28.10.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-337/28.10.2022

 

Георги

Тончев

Гладков

Държавен експерт

ЕУ-35/1-339/28.10.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-367/29.11.2022

 

Стойко

Богданов

Иванов

Държавен експерт

ЕУ-35/1-348/04.11.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-355/22.11.2022

 

Евелина

Симеонова

Иванова

Главен експерт

ЕУ-35/1-349/07.11.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-351/07.11.2022

 

Весела

Росенова

Осиковска

Експерт към кабинета на министъра

ЕУ-35/1-352/18.11.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-353/18.11.2022

 

Деница

Георгиева

Иванова

Главен юрисконсулт

ЕУ-35/1-357/23.11.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-358/23.11.2022

 

Поля

Михайлова

Каньова

Главен експерт

ЕУ-35/1-359/23.11.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-374/07.12.2022

 

Светлана

Владимирова

Мутафчева

Главен експерт

ЕУ-35/1-362/24.11.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-363/24.11.2022

 

Златина

Благоева

Бучкова

Държавен експерт

ЕУ-35/1-364/24.11.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-378/15.12.2022

 

Деян

Димитров

Мартиновски

Главен експерт

ЕУ-35/1-365/25.11.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-366/25.11.2022

 

Иван

Любенов

Ацев

Държавен експерт

ЕУ-35/1-369/01.12.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-371/02.12.2022

 

Ива

Сашова

Съйнова

Главен експерт

ЕУ-35/1-370/01.12.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-379/20.12.2022

 

Валентина

Каменова

Русинова

Държавен експерт

ЕУ-35/1-373/05.12.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-377/14.12.2022

 

Катя

Лозанова

Първанова

Главен експерт

ЕУ-35/1-375/13.12.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-376/13.12.2022

 

Цветелина

Василева

Атанасова

Младши експерт

ЕУ-35/1-386/23.12.2022

Не

 

Да

ЕУ-35/2-387/23.12.2022