Z6_PPGAHG8009417068O9LIR3I170
Z7_PPGAHG8009417068O9LIR3I1N1

Декларации на лицата, заемащи висши публични длъжности, съгласно чл. 6 от ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 02.08.2022
Последна актуализация: 29.12.2023

Р Е Г И С Т Ъ Р

 

на

декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

(лица, заемащи висши публични длъжности)

 

Име

Презиме

Фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларирана несъвместимост

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3

Боряна

Александрова

Цветанова

Ръководител на инспектората

Рег. № 3/

15.06.2022 г.

Не

 

Валери

Петров

Борисов

И.д. изпълнителен директор на ИАИЕУ

Рег. №2/ 07.09.2023 г.

Не

 

Христина

Бойкова

Стойчева

Началник на политическия кабинет

Рег. №3/ 13.10.2023 г.

Не