Z6_PPGAHG800P3E50600Q1M3DJ463
Z7_PPGAHG800P3E50600Q1M3DJ4M6

Открито управление

Дата на публикуване: 20.06.2022
Последна актуализация: 22.06.2022

Публикуването на публичната информация в отворен формат е задължение за организациите от публичния сектор съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.

Директивата се транспонира с изменения и допълнения на Закона за достъп до обществената информация и съответните подзаконови нормативни актове.