Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG80015N906456LUN633U2

Министърът на електронното управление ще координира оптимизирането на издаването на разрешителни за работа на чужденци

Дата на публикуване: 06.07.2022
Последна актуализация: 22.08.2023

Със свое решение Министерският съвет възлага на министъра на електронното управление да координира дейностите по оптимизиране и електронизиране на процесите по издаване на разрешителни за пребиваване и работа на чужденците в Република България. Предвижда се да бъде направен анализ каква е нуждата от промяна в нормативната уредба за осигуряване на дигитализирането на процесите и за  създаването на единна платформа за документооборот в тази сфера. Необходимостта от координатор е обусловена от спецификата на материята и от наличието множество заинтересовани страни.


Като резултат ще бъде постигнато въвеждането на по-атрактивна и ефективна схема за привличане на висококвалифицирани работници от ЕС и трети държави чрез промяна в условията и реда за издаване на разрешителни за работа. Това ще популяризира България като дестинация за трудова миграция, както и ще спомогне за преодоляване на широкоразпространения недостиг на квалифицирани работници в почти всички сектори на икономиката.
 

Министърът на електронното ще координира оптимизирането на издаването на разрешителни за работа на чужденци