Z6_PPGAHG8001MG606AJJF98AIH37
Z7_PPGAHG8001MG606AJJF98AIHJ1

Открита е първата процедура за надграждане на националния капацитет в киберсигурността с подкрепата на ПНИИДИТ

Дата на публикуване: 29.12.2023
Последна актуализация: 29.12.2023

 

Първата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“ на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) 2021-2027 г. е вече в ход. Допустими за финансиране по нея са дейности за изграждане и въвеждане в експлоатация на централните компоненти на националната система за киберсигурност и интегриране на системите на първите потребители към нея. 


Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ е определена за конкретен бенефициент, а общият бюджет на процедурата е в размер на близо 8 млн. лева. Процедура „Изграждане на централните компоненти на национална система за киберсигурност (CS 1)“ се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Управлението и контролът на изпълнението на дейностите ще се осъществяват от дирекция „Управление на програми и проекти“ в Министерството на електронното управление, която е  определена за Междинно звено по Приоритет 2 на ПНИИДИТ.


Чрез изпълнението на дейностите се цели да бъде повишено нивото на защита от киберзаплахи и да бъде постигната специфична цел: Усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи. 
Подаването на проектни предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване и подаване на уеббазиран формуляр за кандидатстване и на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Крайният срок за подаване на проектни предложения изтича на 5 март 2024 г., в 16:30 часа.


Чрез изпълнението на Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“ от Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) 2021-2027 г. се създават условия за реализиране на базирано на данни управление, внедряват се решения за обработка и повторна употреба на данни с извличане на по-високо ниво знание, както и се прилагат новаторски модели, продукти и услуги в публичния сектор чрез нови технологии и изкуствен интелект. Същевременно се  доизгражда националната екосистема за киберсигурност, чрез която различните обществени институции се адаптират към рисковете, заплахите и постоянно променящата се среда. С активното участие на всички стратегически сектори се повишава сигурността и значително се подобрява качеството на предоставяните на гражданите и бизнеса услуги.