Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

Министър Божидар Божанов отчете работата на Министерството на електронното управление

Дата на публикуване: 27.07.2022
Последна актуализация: 27.07.2022

Министърът на електронното управление Божидар Божанов публикува Отчет за дейността на Министерството на електронното управление (МЕУ) за периода декември 2021 – юли 2022 г. Отчетените дейности са разпределени в 13 основни направления, показващи напредъкa по публично поети ангажименти в областта на политиката за електронно управление.

 

Сред знаковите постижения са стартирането на проекта за мобилната електронна идентификация и предложените нормативни промени за отпадане на множество излишни удостоверения, стикери и талони с цел намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Направена е сериозна стъпка за осигуряване на прозрачност в действията на държавната администрация и превенция на корупцията чрез публикуването на данните за бюджетните плащания от Системата за бюджетните плащания /СЕБРА/ на Портала за отворени данни, както и чрез предложения за законодателни изменения в сферата. Отчетено е повишаване на контрола за спазване на разпоредбите на Закона за електронното управление и Закона за киберсигурност. Извършени са решителни действия за повишаване на киберсигурността на българските институции и предпазването им от увеличаващите се кибератаки. Подобрено е предоставянето на споделени ресурси и услуги и значително е увеличен броят на администрациите, които ги ползват. Преработена е дигиталната компонента на Плана за възстановяване и устойчивост, както и приоритетната ос за дигитализация в Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация. Не на последно място МЕУ предприе кампания за борба с дезинформацията, стъпвайки на принципа на свободата на словото.

 

Отчетът включва постигнатото от екипите на МЕУ и на Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление" (ИА ИЕУ) в областта на електронната идентификация, киберсигурността, електронните услуги, дигитализацията на процеси, секторни политики и др. в рамките на последните седем месеца. Министър Божидар Божанов изразява благодарност към екипите на МЕУ и ИА ИЕУ за плодотворната работа и постигнатите успехи в условията на изграждане на нови структури и на изработване на нов подход в изпълнението на политиката за електронно управление.