Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG80015N906456LUN633U2

Удостоверение за наследници няма да се изисква от гражданите пред Службите по кадастър, НОИ и Агенцията по горите

Дата на публикуване: 11.07.2023
Последна актуализация: 22.08.2023

 

Удостоверение за наследници няма да се изисква от гражданите от Службите по геодезия, картография и кадастър, Националния осигурителен институт (НОИ) и Изпълнителна агенция по горите. Администрациите ще си набавят по служебен път необходимата им информация чрез реализираната от Министерство на електронното управление (МЕУ) нова вътрешна услуга. Тя се предоставя през Системата за сигурно електронно връчване на МЕУ. 

 

Новата услуга е създадена в изпълнение на Закона за електронно управление и цели намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.
 

Сградата на Министерство на електронното управление