Z6_PPGAHG8001MG606AJJF98AIH37
Z7_PPGAHG8001MG606AJJF98AIHJ1

Министерският съвет прие законопроект, с който се въвеждат важни промени в Закона за електронното управление

Дата на публикуване: 22.03.2023
Последна актуализация: 22.08.2023

 

Министерският съвет прие законопроект, с който се въвеждат важни промени в Закона за електронното управление. С тях се решават ключови въпроси от първостепенна важност за въвеждането на реално електронно управление. Измененията са насочени към улеснения за гражданите и бизнеса, които значително ще намалят административната тежест и ще ускорят обслужването, което държавата и общините са длъжни да предоставят по закон. Основните предложения за промяна са следните:


-    Електронните услуги ще могат да се заявяват без квалифициран електронен подпис от физически лица – за да ги заявим ще е нужно само да влезем със средство за електронна идентификация с подходящо ниво на сигурност, след което ще подаваме заявлението, попълвайки онлайн форма.


-    При заявено съгласие, в системата за сигурно електронно връчване ще бъде възможно електронно връчване на актове, фишове и наказателни постановления. За целта се предлага изменение на чл. 43 от ЗАНН, с което се урежда редът за връчване на фиш, електронен фиш, акт за установяване на административно нарушение, съставени в отсъствието на нарушителя, или наказателно постановление.


-    Отпадат като изискване всякакви хартиени документи и други физически носители за доказване на данни за лица или обекти, които са вписани в регистър.


-    Ще бъдат намалени таксите за административни услуги, когато те се предоставят по електронен път. Регламентира се института на посредника при предоставяне на административни услуги. Така хората, които не използват информационните технологии, ще бъдат улеснени и няма да се налагат да пътуват до по-голямо населено място, за да заявят административна услуга. Такива посредници могат да бъдат Български пощи, библиотеките, лица, осъществяващи публични функции или организации, предоставящи обществени услуги, офисите на които са в близост до гражданите. 


-    Създава се възможност за пълна електронизация на административни процеси чрез включване на допълнителни лица като първични администратори. Ще се въведе задължение за служебно предоставяне на информация за субекти извън държавната администрация, които участват в административното обслужване.


-    Налага се задължение за водене на регистри в електронен вид, включително чрез система за централизирано управление на регистри. 
 

Сградата на МЕУ