Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL6
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U77

МЕУ предлага промени в Закона за обществените поръчки

Дата на публикуване: 22.06.2022
Последна актуализация: 22.06.2022

Днес Министерството на електронното управление (МЕУ) публикува за обществено обсъждане  Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Със законопроекта се уреждат допълнителни изисквания за прозрачност, като данните от ЦАИС ЕОП ще се публикуват в отворен, машинночетим формат съгласно международен стандарт. Въвеждат се и изисквания за съхраняване и публикуване в структуриран вид на данни, които ще разширят възможностите за анализ.


Създава се и допълнително задължение за прозрачност при възлагане на проекти и дейности в сферата на електронното управление и информационните и комуникационни технологии в администрациите. Освен техническите спецификации, възложителите ще трябва да мотивират заложените изисквания, както и да публикуват пазарните проучвания, които се извършвали преди обявяване на процедурата. Техническите спецификации ще трябва да са преминали обществено обсъждане преди обявяване на обществената поръчка. Възложителите трябва да приложат и направените пазарни проучвания и доклад, на база на който са достигнали до необходимостта от възлагане с цел максимална прозрачност. Създава се и задължение за използване на шаблони за техническо и ценово предложение с оглед максимално детайлно описание на предложенията и избягване на всякакви порочни практики за предварително нагласяване на стойността на обществената поръчка. Така заинтересованите лица и широката общественост ще могат да получат увереност, че избраните критерии са най-подходящи и обективни и че е осигурен равен достъп на кандидатите или участниците до процедурата. 


Разширява се задължението за публикуване на обявленията за всички сключени договори, попадащи в изключенията на Закона за обществените поръчки, вкл. инхаус възлагането, договорите за медийни услуги, сделките с имоти, арбитражните услуги и др. Това изискване няма да се отнася само до тези договори, при които разкриване на информация противоречи на основен интерес.


В измененията се предвижда се и разкриване на принадлежност към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на лица, които са в органите на управление или имат значителна собственост във фирми-изпълнители, спечелили поръчки за над половин милион лева на годишна база. По този начин обществото ще получи гаранции, че кръгове около ДС нямат привилигирован достъп до обществени поръчки.