Z6_PPGAHG800HT4D06ORDARQM2V60
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQLG05

Национални стратегически документи

Дата на публикуване: 18.10.2022
Последна актуализация: 08.04.2024

Политиката в областта на информационното общество е с хоризонтално действие във всички социални и икономически сфери и като такава тя може да се провежда само чрез съгласувани и координирани усилия на всички държавни институции и с участието на представителните организации на бизнеса и гражданското общество. Тази политика трябва да допринесе за постигането на значителен интелигентен, устойчив и приобщаващ цифров растеж, който да гарантира максималното използване на иновационния икономически и социален потенциал на информационните технологии.