Z6_PPGAHG800P728062C69GSH29T5
Z7_PPGAHG800P728062C69GSH29R1

Политика за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Дата на публикуване: 23.05.2023
Последна актуализация: 09.11.2023

 

Актуална информация по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

 

ЗЗЛПСПОИН влиза в сила на 4 май 2023 г. и се прилага от същата дата за всички задължени субекти, включително за субектите по чл. 12, ал. 1, т. 3.

 

Изключение е предвидено единствено за работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 работници или служители, за които законът се прилага от 17 декември 2023 г.

 

Приемане на сигнали:

  • писмен сигнал – може да се приема от служител на задължения субект или от външно за структурата му физическо или юридическо лице (с изключение на работодателите в публичния сектор, по арг. от чл. 14, ал. 5)
  • устен сигнал – единствено от служител/и в структурата на задължения субект (чл. 15, ал. 3)

 

Регистриране на сигнали:

  • писмен сигнал - чрез попълване и регистриране на формуляра, по образец на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
  • устен сигнал - единствено от служител/и в структурата на задължения субект (чл. 15, ал. 3).

 

Утвърденият от КЗЛД формуляр е задължителен за служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала. Формулярът не е задължителен за сигнализиращите лица – те обаче могат да го ползват, при желание от тяхна страна или ако считат, че ги улеснява при подаването на сигнала.

 

Ако сигнализиращо лице подаде сигнал във форма, различна от утвърдения от КЗЛД формуляр, служителят, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала, е длъжен да въведе информацията от сигнала в утвърдения формуляр.

 

Разглеждане на сигнали:
Сигнал може да се разглежда единствено от служител/и в структурата на задължения субект. От разделението на функциите по чл. 14, ал. 5 във вр. с чл. 16 следва извода, че това е функция, която е възложена от закона единствено за служител от структурата на задължения субект. Това обаче не ограничава възможността той да бъде подпомаган от друго физическо или юридическо лице извън структурата на задължения субект, вкл. и когато не се ползва външна услуга по приемане и регистриране на сигналите. В този случай обаче такова подпомагане не трябва да води до нарушения на задълженията на задължения субект по закона.

 

Данни за контакт за вътрешно подаване на сигнали:

 

Министерство на електронното управление

  • писмено: по имейл dpo@egov.government.bg;
  • устно: на място в МЕУ, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" №6, София 1000, телефон: +359 2 949 2293.

 

Данни за контакт за външно подаване на сигнали:
Комисията за защита на личните данни

  • писмено: по имейл whistleblowing@cpdp.bg;
  • устно: на място в КЗЛД, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, София 1592.

 

Настоящата информация има за цел да даде разяснения по принципни въпроси по прилагането на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Същата не претендира за изчерпателност и ще се актуализира и допълва своевременно.