Z6_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ5QQ2
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ5Q63

Националнен стратегически документ Цифрова трансформация

Дата на публикуване: 04.11.2022
Последна актуализация: 01.02.2023

Цифровият преход е процес, който се характеризира с масово внедряване и комбиниране на цифрови технологии във всички сфери на обществения и стопански живот.

 

Националният стратегически документ, „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г." е приет Решение на Министерския съвет №493 от 21 юли 2020 г. С него се определят визията и целите на политиката за цифрова трансформация на страната ни за следващото десетилетие, като обобщена политическа рамка, в която намират място Националната програма „Цифрова България 2025“, приоритетите на „Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030“, както и редица други национални стратегически документи с технологична компонента, обхващащи периода до 2030 г. Взети са предвид и целите на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и използването на новите технологии за тяхното постигане, както и стратегически документи на Европейската комисия „Европа, пригодна за цифровата ера“, „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“, „Нова индустриална стратегия за Европа“, и др.

 

В документа са описани 6 цели, които трябва да бъдат постигнати за този 10-годишен период:

  • Разгръщане на сигурна цифрова инфраструктура
  • Осигуряване на достъп до адекватни технологични знания и цифрови умения
  • Укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации
  • Отключване потенциала на данните
  • Цифровизация в полза на кръгова нисковъглеродна икономика
  • Повишаване ефективността на държавното управление и качеството на публичните услуги

 

Общо 17 са областите на въздействие за периода до 2030 година, описани в стратегическия документ: Цифрова инфраструктура; Киберсигурност; Научни изследвания и иновации; Образование и обучение; Адаптиране на трудовия пазар; Цифрова икономика; Селско стопанство; Транспорт; Енергетика; Околна среда и климат; Здравеопазване; Финанси; Култура; Дезинформация и медийна грамотност; Териториално развитие; Цифрово управление и Сигурност и участие на гражданите в демократичния процес.

 

Развитието на цифровите технологии и навлизането им във всички сфери на икономическия и социален живот налага необходимостта от преосмисляне на подхода към оползотворяването на изключителния им потенциал за повишаването на конкурентоспособността на българската икономика, увеличаването на търсенето и предлагането и ефективността на публичните услуги и успешно справяне с основните социални предизвикателства в периода до 2030 г.

 

Пълният текст на Националния стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“ и на Решение на Министерския съвет №493 от 21 юли 2020 г. може да видите в прикачените файлове.