Z6_PPGAHG800H3D606KG0HUFD6C87
Z7_PPGAHG800H3D606KG0HUFD6C46

Списък на лицата, които не са подали в срок декларации по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 05.01.2023
Последна актуализация: 17.01.2023

 

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА, НЕПОДАЛИ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Цветелина Василева Атанасова, младши експерт в МЕУ