Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0A53
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U36
Главен секретар Обща администрация Специализирана администрация Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ Звено за вътрешен одит Финансов контрольор Служител по сигурността на информацията Длъжностно лице по защита на личните данни

Структура

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 14.06.2022