Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2KG5
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2S86
Бенчмарк за електронно управление Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) Информационен лист за развитие на електронното управление в РБ Индекс за развитие на електронното правителство (EGDI)

Проучвания и анализи

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 11.03.2022

""

 

В този раздел може да получите информация за актуалното състояние на страната ни, в областта на електронното управление и информационните технологии, според проведени проучвания от Европейската комисия (ЕК) и Организацията на обединените нации (ООН).