Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L24F3
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2SG3

Стратегически документи

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 26.04.2022

Архитектура на електронното управление в Република България

Архитектурата на електронното управление е неотменима част от изпълнението на политиката за електронно управление, определена в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България и Закона за електронното управление. Изпълнението на документа е подчинено на ефективната координация между всички заинтересовани страни.

Одобрена от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ със Заповед № ДАЕУ-5040-11.04.2019 г., Архитектурата на електронното управление в Република България  е насочена към реализирането на:

 1. цифрова трансформация на администрацията
 2. задължително използване от административните органи на хоризонталните системи и споделените ресурси на е-управлението;
 3. механизми за координация и контрол на изпълнението на архитектурата;
 4. прилагане на единни стандарти и оперативна съвместимост при проектиране, изграждане, надграждане и внедряване на     информационните решения;
 5. дефинира участниците в електронното управление, техните функции, принципите на ЕУи изискванията към системната и  технологичната архитектура.
 6. устойчиво високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност;
 7. трансформиране на данните в информация и знания;
 8. постигане на доверие от гражданите и бизнеса. 

Архитектура на електронното управление в Република България 

Отчет за състоянието и годишен план за развитие и обновяване на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност

март 2022

Настоящият отчет представя информация относно състоянието на информационните ресурси (ИР) в администрациите за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г.

Политиката по отношение на ИР следва да се развива като обхване актуалните тенденции и насоки в е-управлението, цифровизацията на данни и процеси, информационните технологии и като цяло дигитализацията на публичния сектор, където акцентът се поставя върху три основни плоскости:
1. Потребителят е в центъра на процесите и с основен фокус при дизайна на услугите.
2. Нарастване на ролята на новите технологии в управлението, включително облачни и базирани на изкуствен интелект и поставяне на фокус върху данните като ключов капитал.
3. Киберсигурността, включително сигурността и защитата на системите и мрежите в публичния сектор.

Вижте пълния текст на документа тук.

Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 - 2025 г. 

Стратегията за развитие на електронното управление в Република България обхваща развитието на четири основни направления за комуникация и услуги:

 1. “Администрация – Граждани” – включва съвременни Интернет и интранет WEB базирани  решения,  съчетани  с  традиционните  средства  за  осигуряване  на  широк  достъп, които  да  водят  до  качествени  промени  в  условията  за  комуникиране  и  предоставяне  на  услуги за гражданите. 
 2. “Администрация – Бизнес” – включва съвременни решения, които оптимизират  процесите  и  деловите  отношения  между  администрацията  и  различните  икономически  субекти.
 3. “Администрация  –  Администрация” –  включва  развитие  на  информационните  технологии  в  национален  и  междудържавен  аспект  с  оглед  на  ефективно  взаимодействие  между различните административни структури.  
 4. “Вътрешноведомствена  ефективност  и  ефикасност” –  включва  организиране  и  оптимизиране  на  бизнес  процесите,  на  отношенията  “Администрация  –  Служители”  и  на  комуникацията в отделните административни структури.
   

Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 - 2025 г.

Единна политика за информационните ресурси

Концепция за регистрова реформа (Приложение 2 към Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2019 – 2025)

Актуализирана Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2019 - 2023 г.

Доклад за напредъка по изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025 г. и на мерките от Пътната карта за нейното изпълнение за периода 01.06.2020-31.05.2021 г.

Индикатори за електронно управление съгласно DESI и eGovernment Benchmark

Берлинска декларация за цифрово общество и цифрово управление, базирано на ценности (на английски език)

Окончателен доклад от изпълнението на договор с Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) № 66/19.08.2021 г. с предмет „Извършване на независими анализ и междинна оценка на изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България и на Пътната карта за нейното изпълнение“

Актуализирана Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019 - 2023 г.

Пътната карта карта е документ, който включва мерките и дейностите за изпълнение на стратегическите цели, заложени в Актуализираната Стратегията за развитие на електронно управление в Република България за периода 2019 – 2023 г., както и отговорните институции и необходимия за това финансов ресурс. 

Актуализирана пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.