Z6_PPGAHG800HTU8060630PAPBH07
Z7_PPGAHG800HTU8060630PAPBH27
Архив СЕБРА Архив месечни/годишни отчети Архив бюджет

Архив открито управление

Дата на публикуване: 10.05.2022
Последна актуализация: 10.05.2022

В разделите може да намерите информация за плащанията по СЕБРА, отчети за касово изпълнение на бюджета, на сметките за чужди средства и на сметките за средства от Европейския съюз, проектобюджети, бюджетни прогнози, тримесечни отчети, ведомствени и административни разходи по бюджетни програми, годишен финансов отчет, одитен доклад на Сметна палата, баланс на администрацията.