Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0F24H0
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0F24H3

DESI (индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото)

Дата на публикуване: 20.10.2022
Последна актуализация: 20.10.2022

Европейската комисия следи напредъка на държавите членки в областта на цифровата трансформация и публикува годишни доклади за Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). 

 

Индексът DESI (Digital Economy and Society Index) измерва степента на навлизане на цифровизацията в икономиката и обществото. Той е съставен индекс, който обобщава съответните показатели за цифровизацията в Европа като цяло, както и в държавите членки поотделно.

 

Структуриран е в четири глави:

1. Свързаност - Фиксирана широколентова свързаност, мобилна широколентова свързаност и цени 
2. Човешки капитал - Използване на интернет, основни и специализирани умения в областта на цифровите технологии 
3. Внедряване на цифрови технологии - Цифровизация на стопанската дейност и електронна търговия
4. Цифрови обществени услуги - Електронно управление и електронно здравеопазване