Z6_PPGAHG800HBI806C02II5NPKS4
Z7_PPGAHG800HBI806C02II5NPK25

Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ 2023 г.

Дата на публикуване: 03.02.2023
Последна актуализация: 10.03.2023

Р Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – 2023 г.

 

Име

Презиме

Фамилия

Длъжност

Декларация
по чл. 35,
ал. 1, т. 1

Деклари-рана несъвме-стимост

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2, част I

Декларация
по чл. 35,
ал. 1, т. 2,

част II

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4

Красимир

Василев

Кънев

Държавен експерт

ЕУ-35/1-1/03.01.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-22/02.02.2023

 

Христина

Петрова

Пещерска

Главен експерт

ЕУ-35/1-2/03.01.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-19/01.02.2023

 

Тодор

Иванов

Николов

Експерт анализатор на работни процеси II ст.

ЕУ-35/1-3/06.01.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-4/06.01.2023

 

Весела

Росенова

Осиковска

Държавен експерт

ЕУ-35/1- 41/ 27.02.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-56/09.03.2023

 

Калина

Орлинова

Георгиева

Началник на отдел

 

 

 

Да

ЕУ-35/2-6/10.01.2023

 

Димитър

Маринов

Платников

Главен експерт

ЕУ-35/1-5/09.01.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-9/20.01.2023

 

Ана

Александрова

Стоянова

Финансов контрольор

ЕУ-35/1-8/19.01.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-16/27.01.2023

 

Георги

Христов

Георгиев

Главен юрисконсулт

ЕУ-35/1-10/23.01.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-
35/16.02.2023

 

Еми

Руменова

Александрова

Младши експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-11/25.01.2023

 

 

Величка

Ангелова

Манолова

Главен експерт

ЕУ-35/1- 45/01.03.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-56/09.03.2023

 

Стоян

Петров

Стаматов

Длъжностно лице по защита на личните данни

ЕУ-35/1-14/27.01.2023

 

 

Да

ЕУ-35/2-15/27.01.2023

 

Светла

Младенова

Миркова-Грозданова

Държавен експерт

ЕУ-35/1-20/02.02.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-38/23.02.2023

 

Анита

Николова

Кузманова

Главен експерт

ЕУ-35/1-21/02.02.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-37/22.02.2023

 

Радослав

Кирилов

Черийски

Старши вътрешен одитор

 

 

 

ЕУ-35/2-23/07.02.2023

Не

 

Вихър

Алексиев

Иванов

Държавен вътрешен одитор

 

 

 

ЕУ-35/2-24/07.02.2023

Не

 

Даниела

Иванова

Киндалова

Старши експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-25/09.02.2023

Не

 

Татяна

Венциславова

Илчева

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-28/13.02.2023

Не

 

Мартина

Бориславова

Митрева

Главен юрисконсулт

 

 

 

ЕУ-35/2-30/14.02.2023

Не

 

Иван

Светославов

Иванов

Старши експерт

 

 

 

Да

ЕУ-35/2-31/14.02.2023

 

Христо

Иванов

Христов

Ръководител на Звено за вътрешен одит

ЕУ-35/1-32/15.02.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-36/17.02.2023

 

Даниела

Бойчева

Фералиева-Симеонова

Главен експерт

ЕУ-35/1-39/23.02.2023

Не

 

 

 

 

Стефания

Петер

Мирческа

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-40/24.02.2023

Не

 

Георги

Станков

Станков

Началник на отдел

ЕУ-35/1-44/01.03.2023

Не

 

Да

ЕУ-35/2-50/07.03.2023

 

Диляна

Василева

Панчева

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-46/01.03.2023

Не

 

Николай

Василев

Василев

Служител по сигурността на информацията

ЕУ-35/1-47/01.03.2023

 

 

Да

ЕУ-35/2-53/09.03.2023

 

Любомир

Иванов

Симеонов

Експерт анализатор на работни процеси

 

 

 

ЕУ-35/2-48/06.03.2023

Не

 

Йоанна

Александрова

Алексиева

Главен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-49/06.03.2023

Не

 

Валентина

Каменова

Русинова

Държавен експерт

 

 

 

ЕУ-35/2-51/06.03.2023

Не

 

Станимира

Тодорова

Давидова

Директор на дирекция

 

 

 

ЕУ-35/2-54/09.03.2023

Не