Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2CK4
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2C71

Главен секретар

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 22.02.2024

Росица Цветкова

 

Главният секретар осъществява административното ръководство, координира и контролира оперативната дейност на административните звена в изпълнение на законовите разпореждания на министъра, като:

  1. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в министерството;
  2. организира разпределянето на задачи между административните звена в министерството;
  3. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
  4. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
  5. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
  6. организира подготовката на проекта на бюджет на администрацията;
  7. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерския съвет;
  8. утвръждава разходите по управлението на администрацията;
  9. изпълнява и други дейности, определени със заповед на министъра.