Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0F24K5
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0F24C6

Национални стратегически документи

Дата на публикуване: 20.10.2022
Последна актуализация: 04.07.2023

Политиката за информационно общество се осъществява чрез координиране изпълнението на Националната програма „Цифрова България 2025“ и Пътната карта към нея, приети с РМС № 730 от 5.12.2019 г., които се актуализират на годишна база. Програмата има за цел модернизиране и повсеместно въвеждане на интелигентни цифрови решения във всички сфери на икономиката и социалния живот, чрез създаване на среда за широко прилагане на ИКТ, национална инфраструктура, иновативни електронни услуги за бизнеса и гражданите, единни стандарти и постигане на висока степен на мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост. 

 

НП Цифрова България 2025

Актуализирана пътна карта 2021

Отчет на НП „Цифрова България 2025” за 2021 г.

Отчет на НП „Цифрова България 2025” за 2022 г.