Z6_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ9EJ4
Z7_PPGAHG800HSDC06OVKDQLQ9E72
Главен секретар Обща администрация Специализирана администрация Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ Звено за вътрешен одит Финансов контрольор Служител по сигурността на информацията Длъжностно лице по защита на личните данни

Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“

Дата на публикуване: 31.10.2022
Последна актуализация: 31.10.2022

 

Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ е създадена с ПМС 89 от 19 май 2022г., като администрация към министъра на електронното управление.

Осъществява планирането и развитието на споделените ресурси на електронното управление, по смисъла на Закона за електронното управление, оперативното наблюдение и поддръжка на системи, както и при осъществяване на правомощия съгласно Закона за електронните съобщения и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по отношение на използване на интегрираната Комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение или положение на война и осигуряване на електронни съобщение при обявяване на военно положение, положение на война или извънредно положение.

 

Официална уеб страница на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“