Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2CL2
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2C33
Законодателна рамка МИС и оператори на съществени услуги Мрежова и информационна сигурност Проекти по Фонд „Вътрешна сигурност“

Мрежова и информационна сигурност

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 20.06.2023

В своята същност, мрежовата и информационна сигурност е способността на мрежите и информационните системи да се противопоставят на определено ниво на въздействие, засягащи отрицателно наличието, истинността, целостта или поверителността на съхранявани, пренасяне или обработвани данни или на свързани с тях услуги.

Министърът на електронното управление е ангажиран с провеждането на държавната политика в тази област. Това на практика е невъзможно без да има съществуваща законова уредба, която да регламентира целия процес на взаимодействие между различните заинтересовани страни по отношение на мрежовата и информационната сигурност.

Водещото при създаването на настоящото законодателство бе именно ясното уреждането на това как тези заинтересовани страни да си сътруднича и взаимодействат, като в същото време не застъпват своите правомощия. Бе изградена структура, позволяваща сътрудничество и взаимодействие между националните компетентни органи в различните сектори, в унисон с Европейските и световните добри практики и препоръки. Всички тези взаимодействия и зависимости можете да намерите в различните подменюта на тази страница.