Z6_PPGAHG800HQ4506MQIVN11MKV5
Z7_PPGAHG800HQ4506MQIVN11MC06

Декларации на лицата, заемащи публични длъжности, съгласно чл. 6 от ЗПК 2024 г.

Дата на публикуване: 28.02.2024
Последна актуализация: 28.02.2024

Р Е Г И С Т Ъ Рна
декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията

 

2024 г.
 

Име

Презиме

Фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПК

Декларирана несъвместимост ЗПК

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 ЗПК

Росица

Йорданова

Цветкова

Главен секретар

Рег. № 1/
23.01.2024 г.

Не