Z6_PPGAHG800H6M206QECH3IHJ8T0
Z7_PPGAHG800H6M206QECH3IHJ8J2

Декларации на лицата, заемащи публични длъжности, съгласно чл. 6 от ЗПК 2023 г.

Дата на публикуване: 07.11.2023
Последна актуализация: 10.04.2024

Р Е Г И С Т Ъ Р
на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията 

 

Министерство на електронното управление
 

Име

Презиме

Фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПК

Декларирана несъвместимост ЗПК

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 ЗПК

Христина

Бойкова

Стойчева

Началник на ПК

ЕУ-49/1-6/08.11.2023

Не