Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2C25
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2CF5

Длъжностно лице по защита на личните данни

Дата на публикуване: 23.05.2023
Последна актуализация: 23.05.2023

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
 

Длъжностно лице по защита на личните данни

 

Чл. 35. Длъжностното лице по защита на личните данни е на пряко подчинение на министъра и осъществява дейности по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на личните данни и в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните, като:

 

1. контролира и наблюдава спазването на правилата за защита на данните и осигурява прилагането на политиката за защита на данните в Министерството;

 

2. информира и консултира министъра и служителите за задълженията им, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните и нормативните актове, регламентиращи защитата на личните данни;

 

3. следи за осведомеността и обучението на служителите в Министерството в областта на защитата на личните данни;

 

4. информира и дава препоръки относно съответствието на операциите по обработване на личните данни с установените изисквания;

 

5. предоставя експертни становища и насоки по въпроси, свързани със законодателната и регулаторната защита на данните и отчита рисковете, свързани с операциите по обработване на личните данни;

 

6. консултира министъра по негово искане, като дава съвети по отношение на извършването на оценка на въздействието върху защитата на личните данни и наблюдава процеса по извършването на оценката;

 

7. осъществява сътрудничеството с Комисията за защита на личните данни и е контактна точка за Комисията за защита на личните данни по въпроси, свързани с обработването на личните данни.

 

За контакт с длъжностно лице по защита на личните данни на МЕУ, телефон: +359 2 949 2293, Е-mail: dpo@egov.government.bg;  s.stamatov@egov.government.bg.