Z6_PPGAHG8009417068O9LIR3I1M3
Z7_PPGAHG8009417068O9LIR3I1U3

Подаване на сигнал

Дата на публикуване: 02.08.2022
Последна актуализация: 31.01.2024

Ако разполагате с информация за конкретна корупционна проява и/или конфликт на интереси за служител/и в Министeрството на електронното управление или във второстепенните разпоредители с бюджет (Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление"), може да подадете сигнал по един от следните начини: 

1. центъра за административно обслужване на Министерството на електронното управление на ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, София на хартиен носител или устно, със съставяне на протокол;
2. пощенската кутия за подаване на сигнали за корупция, находяща се в административната сграда на министерството - ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, партер във фоайето до центъра за административно обслужване;
3. пощенска услуга на хартиен носител на адреса на министерството - ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, София-1000 – до ръководителя на Инспектората;
4. електронна поща на електронен адрес:  Inspektorat@egov.government.bg;
5. Телефони за връзка с Инспекторат: 02/ 949 2146, 02/ 949 2364;
6. на ръка;
7. чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС);
8. чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

 

Сигналът следва да съдържа:

1. трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв;
2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него висша публична длъжност/публична длъжност;
3. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
4. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
5. дата на подаване на сигнала;
6. подпис на подателя.

 

Образец за подаване на сигнал за корупция или за конфликт на интереси

 

Производството за установяване на конфликт на интереси се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.

 

Органът по избора или назначаването се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца от образуване на производството. При случаи на фактическа и правна сложност срокът може да бъде продължен еднократно с 30 дни.

 

Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

 

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

 

В двумесечен срок  от регистриране на сигнала, се взема решение, за което се уведомява подателят.

 

Източници: Закон за противодействие на корупцията; Административнопроцесуален кодекс.

 

Информация за постъпилите в инспектората сигнали за корупция през 2023 г.

 

Информация за постъпили сигнали първо полугодие на 2023 г.

 

Информация за постъпилите в инспектората сигнали за корупция през 2022 г.