Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Политически кабинет

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 15.02.2023

Политическият кабинет подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в областта на електронното управление, както и при представянето на тази политика пред
обществото.

Функциите на политическия кабинет са определение съгласно Закона за администрацията.

Политическият кабинет включва заместник-министъра, началника на кабинета, парламентарния секретар и експертът за връзки с обществеността и протокол.

Атанас Мазнев

Заместник-министър на електронното управление
 

Заестник-министър на електронното управлениеДо този момент Атанас Мазнев е бил заместник главен директор на ГД „Експлоатация“ в Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“. Преди това е бил заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление“. В периода от 2000 г. до 2018 г. последователно е заемал длъжности като началник на отдел в Министерство на отбраната „Координиране и планиране”, „Взаимодействие с национални системи” и „Комплексна автоматизирана система” в Щаба на отбраната към МО. Завършил е Военната академия „Г.С. Раковски” в София, специалност „KЩ, оперативно-тактическа и АУВ”, както и инженерна специалност: „Поддръжка и експлоатация на ЕИМ”.

 

Атанас Мазнев координира дейността на Министерството на електронното управление в областта на мрежовата и информационната сигурност; разработването, координирането и развиването на системната и технологичната архитектура на електронното управление в РБ, включително хоризонталните и централни системи и компоненти на електронното управление, развитието и прилагането на архитектурни решения, свързани с ресурсите на електронното управление, включително споделените такива; оперативното наблюдение и поддръжка на системи; реализацията на служебен обмен на данни между регистри в държавната администрация; планирането, изграждането, експлоатацията, поддръжката и администрирането на споделените информационни ресурси по 3EY, в т.ч. оптични кабелни линии, единната електронна съобщителна мрежа, центрове за данни, държавния хибриден частен облак.

 


 

Константин Азов

Началник на политическия кабинет
 

Началник на политическия кабинет Константин АзовКонстантин Азов е началник на политическия кабинет на министъра на електронното управление от м. август 2022 г.

Професионалната му кариера преминава основно в сферата на транспорта и съобщенията. От 2004г. до 2022г. заема различни ръководни позиции в Българските държавни железници. През годините е бил председател на бордовете на „Летище Пловдив“ ЕАД, „Пристанище Варна“ ЕАД и „Транзитна търговска зона“ АД - гр. Варна, участвал е в одитния комитет на „Български пощи“ ЕАД, съветник на служебния министър на транспорта през 2017 г. и нещатен сътрудник в комисията по Транспорт, информационни технологии и съобщения в 43-ото Народно събрание.

В периода 2019-2021 г. е председател на Надзорния съвет на „Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД.

Притежава магистърска степен по „Бизнес администрация” от Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“.