Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Политически кабинет

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 18.05.2022

Политическият кабинет подпомага министъра при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждането на правителствената политика в областта на електронното управление, както и при представянето на тази политика пред
обществото.

Функциите на политическия кабинет са определение съгласно Закона за администрацията.

Политическият кабинет включва заместник-министъра, началника на кабинета, парламентарния секретар и експертът за връзки с обществеността и протокол.

Александър Йоловски

Заместник-министър на електронното управление

Александър Йоловски е магистър по „Политология“ от СУ „Св. Климент Охридски“. В периода 2019-2022 г. и 2015-2016 г. е ръководител на отдел в „Информационно обслужване“ АД, а между 2016-2019 г.  е заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление“. От 2011 г. до 2015 г. заема последователно длъжностите началник на отдел „Програмиране, търгуване и договаряне“ в дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“, в Министерството на финансите, началник на отдел „Структурни мерки за Европейските структурни и инвестиционни фондове“ в дирекция „Програмиране на средствата от европейския съюз“ и началник на отдел „Програмиране и договаряне“ в дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерски съвет. 

В периода 2005-2011 г. работи на различни позиции в Български център за нестопанско право.

Основният му професионален фокус в последните над 10 години е планирането, координация и развитието на електронното управление и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса. 
Ръководи разработването на Оперативна програма „Добро управление“, която очертава приоритетите за финансиране от Европейския съюз на мерките, свързани с осъществяването на административната реформа и въвеждането на електронното управление, включително електронно правосъдие. Осъществява преговорите с Европейската комисия за приемане на оперативната програма.

 

Адриана Попова

Заместник-министър на електронното управление

Адриана Попова е магистър по национална сигурност и бакалавър по финанси. 

През 2017 г. и през 2013 г. е началник на кабинета на заместник министър-председатели в две служебни правителства. 
Между 2015 г. и 2017 г. Адриана Попова е изпълнителен директор на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии и член на Съвета за електронно управление към Министерския съвет. 

В периода 2011 г. и 2013 г. е съветник на министъра на външните работи.

 

Гергана Колешанска

Началник на кабинет

Гергана Колешанска е магистър по финанси. В професионален аспект до встъпване в длъжност в политическия кабинет на МЕУ е директор на Дирекция "Политики за е-управление" в ДАЕУ от създаването на самата агенция. Преди това има опит в управление на средства от ЕС. Била е и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Човешки ресурси" към МТСП. Има професионален опит в Министерство на финансите и Националния статистически институт.

 

Даниел Неделчев

Парламентарен секретар

Даниел Неделчев е бакалавър по социология и магистър по политически мениджмънт. Има дългогодишен упралвенски опит в частния сектор в сферата на визуалните комуникация и дигиталния маркетинг. Бил е парламентарен сътрудник в комисии към 45-тото и 46-тото Народно събрание.

 

Съветници

Ирина Алексиева 

Щатен съветник по международни отношения

Атанас Костадинов

Нещатен съветник - изготвяне на законопроекти и постановления за изменение и допълнение на закони и актове на Министерския съвет, свързани с дигитализацията на процеси, с цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и др.

адв. Атанас Русенов 

Нещатен съветник - подпомагане при подготовката на законопроекти, становища и други сходни, свързани със ЗМИП и Закона за платежните услуги и платежните системи, ЗЗЛД, регламент 2016/679, както и подзаконовите нормативни актове.

Георги Пенчев 

Нещатен съветник - изготвяне на препоръки за политики в областта на данните, концепция за развитието на дигитални инструменти за взаимодействие с граждани, препоръки за политики, свързани с дигитализация в областта на образованието.

Иван Станев 

Нещатен съветник - преглед на Архитектурата на електронното управление в Р. България.