Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2CS5
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2CF0
Годишен отчет за дейността на инспектората на Министерството на електронното управление за 2023 г. Годишен отчет за дейността на инспектората на Министерството на електронното управление за 2022 г. Вътрешни правила и заповеди

Инспекторат

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 07.11.2023

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на електронното управление и осигурява изпълнението на контролните му функции, като осъществява административен контрол в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

 

Дейността на инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване.

 

Инспекторатът:

 • извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;
 • извършва проверки по постъпили сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра; анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им;
 • проверява спазването на законите, подзаконовите нормативни актове и вътрешноведомствените актове за организацията на работа в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 • осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията;
 • може да предлага образуването на дисциплинарно производство, когато установи, че е извършено нарушение на служебни задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
 • прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за неговото ограничаване;
 • съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;
 • изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
 • прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;
 • извършва проверки по предоставянето на административни услуги;
 • осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра на електронното управление.

 

Инспекторатът не извършва проверки в търговските дружества с държавно участие в капитала и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и не извършва проверки относно бюджетната дисциплина.

 

Ръководителят на инспектората представя ежегодно на министъра на електронното управление отчет за дейността на звеното.

 

Контакти:
Ръководител на инспектората
Телефон: 02/949 2364
Е-mail: b.tsvetanova@egov.government.bg 
Адрес на инспектората: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, гр. София, 1000