Z6_PPGAHG800PK1F0600E6LFN06V1
Z7_PPGAHG800PK1F0600E6LFN0MG3

Стратегии по области на политики

Дата на публикуване: 08.04.2022
Последна актуализация: 08.04.2022

Министерство на електронното управление извършва проверки на стратегии за развитие на електронното управление по области на политики и на планове за реализацията им след одобряване на правила, които трябва да определят:

  • Процедурата за предоставяне за одобряване на стратегии за развитие на електронното управление по области на политики (Стратегии) и предоставяне за утвърждаване на планове за реализацията им.
  • Сроковете и редът за одобряване на Стратегиите и утвърждаване на плановете за реализацията им.

Стратегиите за развитие на електронното управление по области на политики се изготвят от компетентните органи в областите на политики, като се следват изискванията към тяхното съдържание съгласно Приложение № 1.

Съгласно т. 3 от РМС № 163 от 21.03.2014 г. за приемане на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2014-2020), изменено с РМС № 546 от 18.09.2019 г.

Компетентните органи, въз основа на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление 2019-2023, изготвят стратегии за развитие на електронното управление в областта на:

а) политика, демокрация и гражданско общество;
б) правосъдие;
в) обществена сигурност и борба с корупцията;
г) здравеопазване;
д) образование и учене през целия живот;
е) наука, иновации и конкурентоспособност;
ж) култура и културно наследство;
з) енергетика и енергийна ефективност;
и) опазване на околната среда;
к) търговия, пазари и защита на потребителите;
л) управление на предприятия и производствена дейност;
м) инвестиции и финанси;
н) данъци и мита;
о) информационни технологии и индустрии на знанието;
п) транспорт и комуникации;
р) медии, съдържание и права;
с) туризъм, спорт и здравословен начин на живот;
т) социална политика и трудова заетост;
у) приобщаване и културно многообразие;
ф) регионално, общинско и градско управление;
х) земеделие;
ц) международни отношения и българска диаспора;
ч) архив и архивиране на документи.