Z6_PPGAHG800PK1F0600E6LFN06V1
Z7_PPGAHG800PK1F0600E6LFN0MG3

Стратегии по области на политики

Дата на публикуване: 08.04.2022
Последна актуализация: 27.07.2023

Съгласно Закона за електронното управление (ЗЕУ) министърът на електронното управление одобрява стратегии за развитие на електронното управление по области на политики (Стратегиите) и утвърждава и контролира изпълнението на плановете за реализацията им (Плановете).


Проверките на проектите на Стратегии и на Плановете се извършват съгласно утвърдени от министъра на електронното управление правила, които уреждат:

 

  • Процедурата за предоставяне за одобрение на Стратегиите и предоставянето за утвърждаване на плановете за реализацията им;
  • Сроковете и редът за проверка на стратегиите и на плановете за реализацията им;
  • Задълженията на компетентните административни органи с оглед упражняването на контрол от министъра на електронното управление върху изпълнението на плановете за реализацията на Стратегиите;
  • Редът за актуализиране на Стратегиите и на Плановете за реализацията на Стратегиите.

 

Компетентните административни органи изготвят Стратегиите в съответните области на политики и Плановете за реализацията им съобразно изискванията към структура и съдържание дефинирани в Приложение № 1 и Приложение № 2 към утвърдените от министъра Правила.
Съгласно РМС № 163 от 21.03.2014 г. за приемане на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2014-2020), изменено с РМС № 546 от 18.09.2019 г., компетентните административни органи, въз основа на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление 2019-2023, изготвят стратегии за развитие на електронното управление в областта на:


а) политика, демокрация и гражданско общество;
б) правосъдие;
в) обществена сигурност и борба с корупцията;
г) здравеопазване;
д) образование и учене през целия живот;
е) наука, иновации и конкурентоспособност;
ж) култура и културно наследство;
з) енергетика и енергийна ефективност;
и) опазване на околната среда;
к) търговия, пазари и защита на потребителите;
л) управление на предприятия и производствена дейност;
м) инвестиции и финанси;
н) данъци и мита;
о) информационни технологии и индустрии на знанието;
п) транспорт и комуникации;
р) медии, съдържание и права;
с) туризъм, спорт и здравословен начин на живот;
т) социална политика и трудова заетост;
у) приобщаване и културно многообразие;
ф) регионално, общинско и градско управление;
х) земеделие;
ц) международни отношения и българска диаспора;
ч) архив и архивиране на документи.