Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2KO2
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2S85

Институционална идентичност

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 23.04.2024

В изпълнение на чл. 40, ал. 1 на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ) са определени правила за институционална идентичност, на които да отговарят интернет страниците на администрациите. Правилата установяват минималните изисквания за официалните интернет страници (уебсайтовете) и портали на българските администрации. Целта е да се създаде единна рамка за институционална идентичност, която да гарантира, че интернет страниците и портали на администрациите в Република България са ориентирани към потребителя и са с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание.

 

Административните органи следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2016/2102 относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, които се въвеждат с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ бр. 94/ 29.11.2019 г.). 

 

В интернет страниците на държавната администрация е препоръчително да се ползват само шрифтове с българска форма на кирилица, оптимизирани за употреба на екран. Пример за такъв шрифт е Fira Sans BGR (шрифтът е достъпен за свободно изтегляне на уеб адрес: https://e-drive.egov.bg/index.php/s/KyHA4kMH2kob25X).

 

Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация