Z6_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2KO2
Z7_PPGAHG800PL950QF5H1V0L2S85

Институционална идентичност

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 15.09.2022

В изпълнение на чл. 40, ал. 1 на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ) са определени правила за институционална идентичност, на които да отговарят интернет страниците на администрациите. Правилата установяват минималните изисквания за официалните интернет страници (уебсайтовете) и портали на българските администрации. Целта е да се създаде единна рамка за институционална идентичност, която да гарантира, че интернет страниците и портали на администрациите в Република България са ориентирани към потребителя и са с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание.

 

Административните органи следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2016/2102 относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, които се въвеждат с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ бр. 94/ 29.11.2019 г.). 

 

Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация

 

Методически указания за формиране на наименованията на домейните и поддомейните

 

На основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), чл. 47 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, и Решение № 511 от 08.09.2017 г. на Министерския съвет на РБ, Председателят на ДАЕУ утвърди:

 

Методически указания за формиране на наименованията на домейните и поддомейните, както и на адресите на електронната поща на административните органи в Република България в съответствие с чл. 47 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр.5 от 2017 г.)